Thai Agro Business Association

THAI AGRO BUSINESS ASSOCIATION

สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร มีหน้าที่ส่งเสริม ผลักดัน ให้เกิดการค้าเสรีได้รับความเป็นธรรมจากภาครัฐ เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของทั้งผู้ประกอบกิจการด้านสารเคมีเกษตร และเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีเกษตรได้เลือกซื้อสินค้าเคมีเกษตรในราคาสมเหตุสมผล มีคุณภาพได้มาตรฐานและถูกกฎหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์