เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สมาคมฯ จัดสัมมนา เรื่อง “ความก้าวหน้าในงานวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับโดรนการเกษตร” ณ ห้องแมกโนเลีย 2 ชั้น 4 โรงแรมทีเค.พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  โดยมีคุณจารึก ศรีพุทธชาติ นายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 60 ท่าน

โดยมีหัวข้อการอบรม จำนวน 4 หัวข้อ ได้แก่

  • “กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานไร้คนขับ”
  • “กฎหมายการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับ”
  • “ความก้าวหน้าในงานวิจัยและอนาคตการวิจัยในเรื่องอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทยของกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับงานอารักขาพืช”
  • “วิธีการประเมินประสิทธิภาพและการทดสอบเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในเรื่องอากาศยานไร้คนขับสำหรับงานอารักขาพืช”

และในช่วงท้ายจะเป็นการเสวนาในหัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาในเรื่องอากาศยานไร้คนขับสำหรับงานอารักขาพืชในอนาคต” โดย กรมวิชาการเกษตร , ตัวแทนจาก 3 สมาคม และตัวแทนผู้ให้บริการฉีดพ่นโดรนเพื่อการเกษตร

โดย บริษัท เจียไต๋ จำกัด ภายใต้ ฟาร์มอินโน(ไทยแลนด์) ตัวแทนจำหน่ายโดรนเกษตร  ได้นำโดรนรุ่น XAG และ DJI T25 มาจัดแสดงในงานให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้รับชมด้วย