6 เม.ย.67 สมาคมฯ ร่วมงานวันรณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหินเทิน ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.กระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานเปิดงาน มีคุณระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร, คุณพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มาร่วมงานดังกล่าว