🚩 6 ต.ค. 66 สมาคมคนไทยฯ, สมาคมอารักขาพืชไทย และสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตรจัดประชุมหารือชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนวันตถุอันตรายภายใต้ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง “การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ.2551” ณ ห้องพระพรหม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาครัฐและเอกชนกว่า 250 คน โดยท่านสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการสามารถขอคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร T.02-5797986 หรือ ardpesti@doa.in.th