เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ก.ย. 66 สมาคมฯ จัดการอบรม เรื่อง “โรคและแมลงศัตรูพืชในทุเรียน “
ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. ณ ห้องลาเวนเดอร์ 1-3 โรงแรมทีเค.พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

✨✨  โดยมีผู้สนใจที่เป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิกเข้าร่วมอบรม จำนวน 147 คน
มีการบรรยาย 3 หัวข้อ โดยวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่

 • รศ.ดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา อาจารย์ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
  บรรยายพิเศษ เรื่อง “โรคทุเรียนที่สำคัญ”
 • ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร
  ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
  บรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการโรคทุเรียนที่เหมาะสม”
 • คุณสุเทพ สหายา อดีตผู้อำนวยการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา และนักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ
  บรรยายพิเศษ เรื่อง “รู้ลึกการจัดการแมลงและไรศัตรูทุเรียน”