สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร กำหนดจัดให้มีการอบรม เรื่อง “โรคและแมลงศัตรูพืชในทุเรียน” ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 8.00-17.00 น. ณ ห้องลาเวนเดอร์ 1 ชั้น 3 โรงแรมทีเค.พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และวิธีการจากการอบรม ไปใช้ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพืชและเมลงศัตรูพืชในทุเรียน ไม่ให้สร้างความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกร อันจะเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ

โดยมีค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ท่านละ 1,200 บาท และบุคคลทั่วไปท่านละ 1,500 บาท
สามารถโอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร” ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสี่พระยา
เลขที่บัญชี 170-0-48826-3  และส่งแบบตอบรับพร้อมสำเนาการโอนเงินกลับมายังสมาคมฯ
ทาง E-mail: info@taba.or.th หรือ Line ID : guntinun_taba ภายในวันจันทร์ที่ 18 ก.ย.66 เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารและสถานที่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-9070154-5 /094-9949015