Home
สมาคมฯ ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการสานพลังประชารัฐฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:01 น.

เมื่อวันอังคารที่ 24 พ.ค. 59 สมาคมคนไทยฯ ร่วมงาน พิธีลงนามความร่วมมือ

และประกาศเจตนารมย์โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการข้าว

ธกส. ส.คนไทยธุรกิจเกษตร ส.การค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย

ส.การค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ส.ธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทย ส.อารักขาพืชไทย

ส.การค้าเมล็ดพันธุ์ไทย และส.ผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

เพื่อให้เกษตรกรได้เลือกซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพดีให้กับเกษตรกร

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3-4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:15 น.