รายชื่อที่ปรึกษา / คณะกรรมการบริหารสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร ปี 2566-2567

คณะที่ปรึกษา

 • 1

  คุณสกล มงคลธรรมากุล ประธานที่ปรึกษา

 • 2

  คุณประวิทย์ จตุรศรีวิไล ที่ปรึกษา

 • 3

  คุณสมชาย วุฒิพรผาติ ที่ปรึกษา

 • 4

  คุณประเสริฐ แจ้งกิตติชัย ที่ปรึกษา

 • 5

  ดร.วรชาติ ดุลยเสถียร ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร

 • 1

  คุณจารึก ศรีพุทธชาติ นายกสมาคม

 • 2

  คุณวีรยุทธ จิรพณิช อุปนายก

 • 3

  คุณโกญจนาท เรืองรอง อุปนายก

 • 4

  คุณมณฑล เกียรติกมลวงศ์ อุปนายก

 • 5

  คุณเรวดี กอเทพวัลย์ อุปนายก

 • 6

  คุณณัชชยา ชุ่มสวัสดิ์ อุปนายก

 • 7

  คุณศตพล โลกวิทย์ อุปนายก

 • 8

  คุณนัฏจวง แซ่หลี เลขาธิการ

 • 9

  คุณสุรชัย ตันประทุมวงษ์ เหรัญญิก

 • 10

  คุณอนุสรณ์ เชาว์พฤฒิพงศ์ นายทะเบียน

 • 11

  คุณจารุณี ปัญญางาม กรรมการ

 • 12

  คุณบัณฑิต บูรณะเสถียร กรรมการ

 • 13

  คุณเรวัฒ เพียซ้าย กรรมการ

 • 14

  คุณรภัสสา พิริยะประสาธน์ กรรมการ

 • 15

  คุณไกรสร  เคาไวยกุล  กรรมการ

 • 16

  คุณพสิษฐ์  วสุเศวตนิธิวดี  กรรมการ

 • 17

  คุณมานะ  เซียวศิริกุล  กรรมการ

 • 18

  คุณเกศวดี  โพธิ์มี  กรรมการ

 • 19

  คุณนิติ  ธนสกุลชัย  กรรมการ