รายชื่อกรรมการ / ที่ปรึกษา พิมพ์
เขียนโดย SunShine   
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2009 เวลา 01:20 น.

คณะกรรมการบริหารสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร ปี 2563


คุณจารึก ศรีพุทธชาติ

รักษาการนายกสมาคมฯ

คุณวีรยุทธ
จิรพณิช อุปนายก
ดร.วรชาติ ดุลยเสถียร อุปนายก
คุณโกญจนาท เรืองรอง อุปนายก
คุณเชาว์ชัย เกียรติกมลวงศ์ อุปนายก
คุณมณฑล เกียรติกมลวงศ์ อุปนายก
คุณชุมเจษฎ์ มาลาธรรม เลขาธิการ
คุณนัฎจวง แซ่หลี รองเลขาธิการ
คุณสุรชัย ตันประทุมวงษ์ เหรัญญิก
คุณพิชญ์สินี ชัยพุฒิ รองเหรัญญิก
คุณอนุสรณ์ เชาว์พฤฒิพงศ์ นายทะเบียน
คุณณัฐชยา ชุ่มสวัสดิ์ วิชาการ
คุณจารุณี ปัญญางาม วิชาการ
คุณศตพล โลกวิทย์

วิชาการ

คุณณรงค์วิทย์ ทศทิศรังสรรค์ วิชาการ
คุณพิภัทร์ นิยมพฤกษ์ ประชาสัมพันธ์
คุณไกรสร เคาไวยกุล สังคมสัมพันธ์
คุณตรีรนุช เรืองรัตน์ ปฎิคม
คุณวิศาล โรจน์บัณฑิต ปฎิคม
ที่ปรึกษา
คุณสกล มงคลธรรมากุล ประธานที่ปรึกษา
คุณประวิทย์ จตุรศรีวิไล

ที่ปรึกษา

คุณสมชาย วุฒิพรผาติ ที่ปรึกษา
ศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล ที่ปรึกษา

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 01 ตุลาคม 2020 เวลา 11:03 น.