แจ้งประกาศกรมวิชกาารเกษตร_Q Shop Print
Written by Administrator   
Thursday, 03 October 2013 16:16
There are no translations available.

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ได้เสนอแก้ไขประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

ร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้พิจารณาและลงนามในประกาศกรมวิชาการเกษตร

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖

ดาวน์โหลด....

Last Updated on Thursday, 03 October 2013 16:23