Home วัตถุประสงค์ของสมาคม
ผิดพลาด
  • XML Parsing Error at 1:1298. Error 23: EntityRef: expecting ';'
วัตถุประสงค์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ ประเภทที่เกี่ยวกับการผลิต และการค้าสารเคมีเกษตร

2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้อง รวมทั้งเจรจาทำความตกลง กับบุคคลภายนอก
เพื่อประโยชน์ ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก

3. ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็น ซึ่งกันและกันในทางวิชาการ ข่าวสารการค้า
ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับสารเคมีเกษตร

4. ขอสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินการของ สมาคม
ทั้งนี้ด้วยความ ยินยอมของสมาชิก

5. ส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่สมาชิกเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่าย ให้ได้มาตรฐานที่ดี

6. ร่วมมือกับรัฐบาล ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรให้อยู่ ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐ

7. ส่งเสริมการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดภายในและ ภายนอกประเทศ

8. ทำความตกลง หรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรือ งดเว้นปฏิบัติ

9. ส่งเสริมการออกกำลังการ และการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ พลานามัยของสมาชิกตลอดจนจัดงานทางวิชาการ

เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ และจัดกิจกรรมบันเทิงเป็นครั้งคราว เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก

10. ประนีประนอม ข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่าง สมาชิกกับบุคคลภายนอกในการ ประกอบวิสาหกิจ

11. ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านสวัสดิการ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>