Home The role and importance
Error
  • XML Parsing Error at 1:1133. Error 23: EntityRef: expecting ';'
บทบาท ความสำคัญ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
There are no translations available.

บทบาท

สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร คือการส่งเสริม ผลักดัน ให้เกิดการค้าเสรีได้รับความเป็นธรรมจากภาครัฐ เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของทั้งผู้ประกอบกิจการด้านสารเคมีเกษตร และผู้ใช้สารเคมีเกษตรโดยการได้รับสารเคมี เกษตรในราคาสมเหตุสมผล คุณภาพได้มาตรฐานและถูกกฎหมาย

 

ความสำคัญ

สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร มีประสบการณ์ ว่าทั้งผู้จำหน่าย และผู้ใช้สารเคมีเกษตรของไทยยังถูกกีดกัน ไม่ได้รับความยุติธรรม ประโยชน์จากการจำหน่าย และการใช้ สารเคมีเกษตรของเกษตรกรยังไม่ได้รับประโยชน์ อย่างเต็มที่ จึงเป็นหน้าที่ของสมาคมในการขจัดปัญหาดังกล่าว และส่งเสริม ให้ผู้ผลิต และผู้ใช้ได้รับสิ่งที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปลอดภัย