Home
การจัดประชุม"ทิศทางการปรับปรุงการออกใบอนุญาตฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2016 เวลา 14:39 น.

สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร จัดประชุม เรื่อง "ทิศทางการปรับปรุงการออกใบอนุญาต
และการเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตร" เพื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังแนวทาง และระยะเวลา
ในการดำเนินการปรับปรุงการออกใบอนุญาตด้านการเกษตร จากวิทยากรที่เกี่ยวข้อง
กับสนง.ก.พ.ร. โดยตรง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยมีสมาชิก ผู้ประกอบการภาคเอกชน สมาคมพันธมิตร และหน่วยงานราชการ
เข้าร่วมการประชุมจำนวน 150 คน