Home
สมาคมคนไทยฯ ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 25 July 2016 17:11
There are no translations available.

สมาคมฯ ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

การออกใบอนุญาตด้านการเกษตร ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

โดยมีบริษัทผู้ประกอบการเคมีเกษตร ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ ที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วม

ในการประชุมครั้งนี้ มากกว่า 200 คน

ซึ่งมีการเสวนา เรื่อง การออกใบอนุญาตด้านการเกษตร โดยผู้ร่วมเสวนา ดังนี้

...ดร.วีรวุฒิ   กตัญญูกุล   ที่ปรึกษาสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร

...คุณปราโมทย์  ติรไพรวงศ์  นายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร

...คุณจารึก   ศรีพุทธชาติ  ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร

...คุณวรารัตน์  วีรยวรางกูร  นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย

...คุณพงษ์ศักดิ์  ทรัพย์เจริญกุล  อุปนายกสมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทย

Last Updated on Monday, 25 July 2016 17:25